Legal

1. - Informació de caràcter identificatiu

BRAVE 2014, S.C.P. (en endavant BACCO.ES), amb domicili social en Rambla Catalunya 38, planta 8 de Barcelona i NIF J-66199316, comercialitza a través de la URL BACCO.ES, productes realacionats amb l'estelada com ara samarretes, senyeres... 

A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible des de la següent adreça d'Internet: BACCO.ES i els usuaris del WEBSITE (en endavant USUARIS ).

 

2. - Propietat intel · lectual dels continguts del web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de BACCO.ES o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel · lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, així mateix, d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

 

2.1. NO LLICÈNCIA.

BACCO.ES no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel · lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers. Els USUARIS podran dur a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o imprimir sobre paper per a ús privat.

 

2.2. PROHIBICIONS.

Al marge d'això, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de BACCO.ES i si escau de tercers col · laboradors.

L'incompliment de l'anterior facultarà BACCO.ES per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a BACCO.ES, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de BACCO.ES.

- La inserció d'una imatge difosa al WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a BACCO.ES, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de BACCO.ES.

- L'extracció i ús d'elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a BACCO.ES, d'acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

 

2.3 hipervincles.

BACCO.ES, haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra web dirigits al homepage d'aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a BACCO.ES o, si escau, a tercers col · laboradors.

 

2.4. ÚS DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a BACCO.ES o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent sobre això.

 

3. - Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

BACCO.ES inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis elaborats per BACCO.ES, o mitjançant acords de col · laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS), BACCO.ES proveeix als seus USUARIS a través del WEBSITE, múltiples serveis (en endavant SERVEIS).

Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als USUARIS poden ser ampliats o modificats en un futur per BACCO.ES, fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

 

3.1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS FACILITADES PER BACCO.ES ALS SEUS USUARIS A TRAVÉS DEL WEBSITE.

BACCO.ES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de l'accés als continguts, informacions , publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitats als USUARIS en aquest WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic, infringeixin drets de propietat intel · lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. 
En el moment en què BACCO.ES té coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l'ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, de retirar. 
En qualsevol cas BACCO.ES no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per BACCO.ES, encara que apareguin al WEBSITE en virtut d'un conveni de col · laboració signat per BACCO.ES

 

3.2. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS ALLOTJATS EN PÀGINES WEB ACCESSIBLES DES DEL WEBSITE.

BACCO.ES no es fa responsable de l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els que l'USUARI es connecti a través d'hipervincles inclosos al WEBSITE. 
BACCO.ES no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s'emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d'aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s'accedeixi a través del WEBSITE, a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web interconnectada. 
BACCO.ES no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del WEBSITE, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeixi o els utilitzi. Els USUARIS es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

3.3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL WEBSITE.

BACCO.ES presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. 
BACCO.ES podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat . 
BACCO.ES no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, BACCO.ES durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica. BACCO.ES no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels USUARIS i de l'ús que facin en el WEBSITE a través d'aquestes dades.

 

4. - DISPONIBILITAT D'AQUEST AVÍS LEGAL.

BACCO.ES proporcionarà als USUARIS els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest AVÍS LEGAL oa qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que BACCO.ES procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels USUARIS.

 

5. - MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL.

BACCO.ES es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.