Términos y condiciones

1. - CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes per part de les persones físiques i / o jurídiques que manifestin la seva voluntat d'adquirir els productes i serveis que es posen a la seva disposició per part de BRAVE 2014 SCP (en endavant BACCO.ES) amb domicili a Rambla Catalunya 38, planta 8 de Barcelona. Tel: 93 220 20 38, mitjançant la sol · licitud realitzada per mitjans electrònics, concretament, via Internet a través del lloc web BACCO.ES

 

2. - INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DE L'USUARI, documentació i informació POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ.

Les presents Condicions Generals de compravenda s'exposen amb caràcter permanent en el lloc web titularitat de BACCO.ES, BACCO.ES podent tot usuari estar prèviament informat de les condicions del preu, característiques, drets i, en general, de totes les condicions en què s'efectuarà la compravenda.

Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren juntament amb un resum de la sol · licitud específica - producte específic contractat, cost amb indicació d'impostos si fos d'aplicació, costos d'enviament etc. - per a la seva acceptació expressa per part de l'USUARI - mitjançant un clic de "He llegit i accepto les condicions generals de contractació" - cada vegada que es realitzi una sol · licitud concreta de productes a través del lloc web.

No és tècnicament possible que l'USUARI pugui finalitzar la sol · licitud sense que s'hagi produït l'acceptació de les presents Condicions Generals. Perquè l'usuari pugui efectuar aquesta acceptació i, per tant, realitzar la sol · licitud, ha d'introduir les seves dades, omplint per a això un formulari amb dades des de la qual realitzarà la sol · licitud de productes.

Les presents Condicions Generals unides a la sol · licitud específica realitzada a través d'Internet per l'USUARI, impliquen la formalització del contracte de compravenda entre el BACCO.ES i l'usuari que declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

BACCO.ES, al moment de produir-se la contractació i en un termini no superior a les vint-envia a l'adreça de correu electrònic, que l'USUARI ha especificat, confirmació del producte contractat, cost, amb desglossament d'impostos si resultessin d'aplicació així com els costos d'enviament. Així mateix, l'USUARI seguirà disposant amb caràcter permanent de les presents Condicions Generals. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals seran exposades clarament en un lloc de fàcil accés en el lloc web BACCO.ES. Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel USUARI i podrà sol · licitar en qualsevol moment via correu electrònic a info@BACCO.ES o telefònicament al número 93 220 20 38.

 

3 - Objecte del contracte.

Pel present contracte BACCO.ES es compromet a lliurar a l'usuari els productes que aquest hagi sol · licitat a través del lloc web BACCO.ES a canvi d'un preu cert.

 

4. - DRETS I OBLIGACIONS DE BACCO.ES

4.1. Lliurament del producte.

BACCO.ES es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que l'USUARI assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions generals. BACCO.ES no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes per l'usuari en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini de lliurament comença a comptar des que BACCO.ES rep l'import de la comanda.

BACCO.ES, en tot cas es compromet a que l'enviament es realitzi en el mínim temps possible, sent el normal una durada de X dies hàbils des de la confirmació del pagament a la Península Ibèrica. El retard en l'enviament no implica la resolució de la compravenda ni dóna lloc a indemnització per aquesta causa.

En cas que per causes alienes a la voluntat de BACCO.ES no està disponible el producte sol · licitat en la seva comanda, li oferirem la substitució del producte sol · licitat per un altre del mateix preu i semblant qualitat, sense perjudici del seu dret a cancel · lar la comanda i sol · licitar la devolució de les quantitats satisfetes.

Si el retard en el lliurament és imputable a BACCO.ES i supera els 25 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pagat per la mercaderia el lliurament s'hagi retardat. Així mateix, BACCO.ES no resultarà responsable per cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia. BACCO.ES procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web.

Una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que els components sol · licitats en la seva comanda a BACCO.ES i el d'aquest albarà coincideixen. Així mateix s'ha de comprovar que el nombre d'embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d'embalums lliurats.

Al lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda. La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc. El cost de l'assegurança és de 2 € per paquet enviat. Tant per fer efectiu l'assegurança com per esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a BACCO.ES aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, de qualsevol de les formes que li oferim: Telefònicament mitjançant el nostre número d'atenció i venda 93 220 20 38, o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça info@BACCO.ES En cas de cancel · lació de la comanda, el client haurà d'abonar els costos de devolució si aquests procedissin.

 

4.2. Responsabilitat de BACCO.ES

BACCO.ES en cap cas serà responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors, retards en l'accés per part de l'usuari a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, BACCO.ES es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'usuari.

4.2.3. De la no operativitat de l'adreça de correu electrònic facilitada per l'USUARI per l'enviament de la confirmació de la comanda.

4.2.4. BACCO.ES té l'absoluta responsabilitat per la qualitat dels productes admetent la devolució dels mateixos sempre que aquests siguin defectuosos o no arribin a l'USUARI en correcte estat. Per obtenir més informació sobre aquest punt, vegeu apartat 8. - "Garanties, devolucions i Desentimiento" en aquestes mateixes condicions generals.

4.2.5. - L'usuari renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o precontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del que assenyala anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat de BACCO.ES si incompleix el que assenyala aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitarà a la devolució de l'import que, si s'escau, hagi pogut abonar l'USUARI i sempre prèvia devolució per part de l'USUARI del producte en qüestió.

 

5. - DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI.

5.1. Pagament.

L'USUARI es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol · licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Import. - La remuneració pel producte efectivament sol · licitat per l'usuari en funció del producte sol · licitat serà l'assenyalada en el lloc web i la que figuri en la sol · licitud concreta de l'usuari en cada moment, sol · licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concret. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb IVA inclòs. 
A majors, al preu que figuri en el lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se-les despeses d'enviament pertinents que se li fer saber a l'USUARI tret que l'enviament sigui gratuït, condició aquesta que també serà de ple coneixement per l'USUARI. 
Les despeses d'enviament, en tractar de tarifes que en cap moment s'aplica BACCO.ES, assenyalar que les mateixes seran sempre les ofertes oficialment per l'empresa de transport i que BACCO.ES no generarà cap benefici per aquestes tarifes comunicant el cost global tant del producte com de les despeses d'enviament desglossats sempre prèviament a l'USUARI abans de la confirmació per part de la sol · licitud de compra.

5.1.2. Formes de pagament. - L'usuari haurà d'abonar l'import corresponent al servei contractat mitjançant:

- pagament a través targeta introduint el seu número en un tpv virtual de la caixa instal · lat al lloc web. 
- pagament a través de transferència bancària.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc). 
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre de la seguretat de la transacció. 
En realitzar el pagament mitjançant transferència bancària, caldrà enviar una còpia del rebut bancari que demostri aquest ingrés mitjançant correu electrònic a l'adreça info@BACCO.ES per així procedir en el mínim temps possible a l'enviament dels articles sol·licitats.

 

5.2. Responsabilitat de l'usuari. - En tot cas, serà responsabilitat de l'USUARI:

5.2.1. L'usuari assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests han estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de BACCO.ES, realitza el lliurament dels productes sol · licitats i aquest ferma la conformitat del lliurament, aquesta signatura implica l'acceptació del client que ha rebut el producte en correcte estat.

5.2.2. L'USUARI es compromet a comprovar el bon estat del producte davant el tercer que, per compte de BACCO.ES, fa el lliurament del producte sol · licitat, comprovació que realitzarà amb caràcter previ a la signatura del comprovant de lliurament efectuat.

 

6. - PREUS, IMPOSTOS APLICABLES:

Els preus aplicables són els que figuren a la web en el moment en què el client realitza la seva comanda.IMPUESTOS PER LA PENÍNSULA, BALEARS, CANÀRIES, CEUTA I MELILLA. 
El preu dels productes que apareixen a la web, inclouen l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons l'article: UNIÓ EUROPEA. 
Les compres que realitzin els consumidors amb residència a la Unió Europea estaran exemptes del pagament de l'IVA, sempre que acreditin la seva condició d'empresaris a la UE mitjançant la seva corresponent inscripció en el Registre d'operadors intracomunitaris. Si no és així, es repercutirà l'IVA corresponent.

 

7. - despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament de les comandes poden variar en funció del volum, pes i nombre de productes. Abans de fer elpagament, l'usuari serà convenienment informat del cost del transport, en funció dels articles adquirits.

 

8. - GARANTIES, DEVOLUCIONS I DESENTIMIENT.

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. BACCO.ES no està obligada a indemnitzar a l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.

- S'exclouen igualment els productes modificats o reparats pel Client. BACCO.ES no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts.

BACCO.ES només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1 - En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, l'USUARI pot exercir el seu dret de resolució o desentimiento. En virtut del que disposa la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), BACCO.ES atorgarà un termini de 7 dies per aquest dret, computats des del moment de recepció de la comanda. En aquest cas el client podrà retornar qualsevol producte sense que hi hagi cap tipus d'incidència. BACCO.ES acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat) en què li va ser lliurat, amb el seu corresponent embalatge original i amb tots els productes que componien la comanda. El producte ha d'estar en perfecte estat i llest per a la venda, a més de complerts els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament (4.1. Lliurament del producte). L'usuari assumirà els costos derivats de la devolució.

2 - BACCO.ES acceptarà la devolució de la mercaderia quan, el producte lliurat no es correspongués amb el sol · licitat pel client (per causes imputables a ella) o hagi estat danyat durant el transport: Es produeix quan el producte lliurat no coincideix amb l'especificat en la comanda o bé ha estat danyat, internament o externament, durant la seva tramesa.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc. Tant per fer efectiu l'assegurança com per esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge i que es comuniqui a BACCO.ES aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores. L'USUARI, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliura en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de lliurament s'entén per ambdues parts que el producte va ser lliurat en perfecte estat. BACCO.ES no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin estat consumits sense cap tipus d'incidència per part de l'usuari que pretén realitzar una reclamació. BACCO.ES quedés exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes en els envasos del producte produïts després del lliurament del mateix si no s'hagin constatat en l'albarà de lliurament. Si no es compleixen aquestes condicions, BACCO.ES no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia. En aquest cas, totes les despeses de recollida i nou lliurament seran a part de BACCO.ES.

L'usuari ha de notificar a BACCO.ES el motiu de la devolució enviant un correu electrònic a info@BACCO.ES o bé trucant al telèfon 93 220 20 38, indicant:

- Número de comanda.

- Número de factura.

- Telèfon de contacte.

- Motiu pel qual desitja realitzar la devolució.

- Causa de la devolució.

- Qualsevol altra observació que cregui pertinent.

Un cop rebem aquest informació, començarem a tramitar la seva incidència.

 

9 - Protecció de dades personals

9.1. - Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en els formularis que puguin existir en el lloc web, BACCO.ES compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l'USUARI que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al tractament automatitzat prestant l'usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

9.2. - Finalitat de les dades: BACCO.ES recull determinades dades personals que són introduïdes per l'usuari lliurement en els formularis de consultes i al formulari per formalitzar la compravenda dels productes. BACCO.ES informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades amb la finalitat de manteniment de la relació precontractual / contractual amb l'Usuari i per tramitar les seves sol · licituds d'informació, queixa o reclamació. Així mateix les seves dades podran ser utilitzades per enviar informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, fax i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats de les activitats realitzades per BACCO.ES, tant durant la vigència de prestació del servei o contracte com un cop finalitzada aquesta, aplicant estadístiques i perfils sobre les seves dades. Així mateix ens autoritza perquè les dades siguin utilitzats, un cop extingida la relació precontractual / contractual per al manteniment del fitxer històric de clients. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, si vostè es registra com a usuari o sol · licita informació, entenem que ens dóna el seu consentiment exprés per a l'enviament informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, fax i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats de les activitats realitzades per BACCO.ES.

9.3. - Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en què figuri la paraula "obligatori" o marcats amb asterisc en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

9.4. - Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició: L'USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a info@BACCO.ES o per correu postal a BRAVE 2014, S.C.P., Rambla Catalunya 38, planta 8 de Barcelona. Tel: 93 220 20 38, incloent en ambdós casos còpia del NIF del titular de les dades. Tots els seus comentaris i suggeriments són summament valuosos per a nosaltres a fi de millorar el nostre servei.

9.6-Seguretat: BACCO.ES es compromet a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast, tenint en compte l'estat actual de la tecnologia, per tal d'evitar l'alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal, tal com estableix el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

9.7-Utilització de cookies: BACCO.ES utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc web BACCO.ES-que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima-i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza BACCO.ES són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l'usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de l'usuari quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l'usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l'usuari desitja que no s'instal · lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web USUARI.

09/08 Veracitat de les dades. - L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

9/9 Dades facilitades per tercers. En el cas que en els formularis o observacions s'incloguessin dades de caràcter personal per persones no titulars dels mateixos l'USUARI haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

10/9 Dades de menors. No es tractaran les dades que siguin enviats per menors, atès que la legislació ens impedeix la venda a menors d'edat i per tant una de les condicions per poder comprar en aquesta botiga virtual és ser major de 18 anys.

 

10. - Resolució del contracte.

BACCO.ES i l'USUARI podran donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causes que s'estableixin en les lleis i en particular per l'incompliment de les presents Condicions Generals. També cal desistiment tal i com s'assenyala en la clàusula 8.2. de les presents condicions generals.

 

11. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant els jutjats i tribunals de la ciutat de Logronyo, renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre. En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. BACCO.ES podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de BACCO.ES.

 

12. - MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

El període de validesa de les Condicions Generals de Contractació, serà el temps que romanguin publicades a la web, i faran referència als productes adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. BACCO.ES es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals de Contractació per adaptar-les a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. BACCO.ES es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això afecti els productes adquirits pels clients prèviament a la modificació.